Nieuws

Pensioengerechtigden: twee vacatures in het bestuur

SPNG is op zoek naar twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Door het vertrek van één van de bestuursleden is per 12 oktober 2017 een vacature ontstaan. Daarnaast loopt op 1 juli 2018 de termijn van een ander bestuurslid namens de pensioengerechtigden af. In de statuten is vastgelegd dat een bestuurslid namens pensioengerechtigden na verkiezing benoemd, of herbenoemd zal worden.

Verkiezingen voor twee zetels

Het bestuur wil op 26 maart 2018 verkiezingen organiseren voor de twee vrijgekomen zetels. Eén van de twee bestuursleden namens pensioengerechtigden zal straks lid worden van de commissie beleggingen. Het andere bestuurslid zal lid worden van de commissie pensioen.

Wilt u bestuurslid worden?

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee zetels? Dan moet u voldoen aan het functieprofiel. U moet hiervoor beschikken over gedegen kennis van de pensioenmaterie. Daarnaast moeten beide kandidaten voldoen aan de specifieke deskundigheidseisen die aan leden van de respectievelijke commissies worden gesteld. Bredere deskundigheid dan de genoemde commissies alleen heeft overigens de voorkeur van het bestuur. In de brief die u ontvangen hebt leest u meer over de voorwaarden die gelden en de toets van het bestuur.

Verkiezingen?

Voldoen twee kandidaten (niet meer en niet minder) aan alle gestelde vereisten om bestuurslid te kunnen worden, dan zijn er geen verkiezingen nodig. Deze kandidaten worden dan voorlopig door het bestuur benoemd. De formele benoeming door het bestuur vindt pas plaats nadat blijkt dat De Nederlandsche Bank (DNB) geen bezwaar heeft tegen de benoeming.

Meer informatie?

Wilt u meer lezen over de kandidaatstelling? Bekijk het functieprofiel voor bestuursleden en het verkiezingsreglement. Hebt u interesse in één van de twee zetels? Stuur dan uw cv in en eventuele andere stukken waaruit blijkt dat u voldoet aan het functieprofiel dat SPNG heeft opgesteld.

U kunt uw kandidaatstelling vóór 25 februari 2018 per post versturen naar: SPNG, t.a.v. de verkiezingscommissie, Postbus 93002, 2509 AA DEN HAAG of e-mailen naar clock@spng.nl. Hebt u nog vragen? Bel dan met 070–3490746, of stuur uw vraag naar clock@spng.nl. Wij helpen u graag.