Nieuws

Stelt u zich kandidaat voor het bestuur van ons pensioenfonds?

Het bestuur van ons pensioenfonds is op zoek naar een nieuw bestuurslid namens iedereen die pensioen van SPNG ontvangt. De termijn van het zittende bestuurslid namens pensioengerechtigden loopt af per 31 december 2023. Omdat u pensioen van ons krijgt, kunt u zich kandidaat stellen voor deze functie. U mag ook iemand anders als kandidaat voordragen. Bij meerdere geschikte kandidaten houden we verkiezingen op maandag 8 januari 2024.

Over de functie

Een bestuurder van ons fonds moet aan een aantal eisen voldoen. Die staan beschreven in het functieprofiel. Het spreekt voor zich dat een kandidaat een gedegen kennis van pensioen heeft. Het nieuwe bestuurslid is lid van het dagelijks bestuur en is sleutelfunctiehouder interne audit. Daarom moeten kandidaten ook aan de geschiktheidseisen voldoen die daarbij horen.

Voorwaarden bij de kandidaatstelling

  • U voldoet aan de vereisten die in het functieprofiel staan. Ook beschikt u over de specifieke expertise zoals die in het functieprofiel bij het bestuur en de sleutelfunctiehouder interne audit staan beschreven;
  • De aanmelding voor kandidaatstelling moet uiterlijk op vrijdag 8 december 2023 bij ons binnen zijn.
  • Stelt u zich - als pensioengerechtigde van SPNG - kandidaat? Dan moet u deze aanmelding zelf doen.
  • Ook mag u - als pensioengerechtigde van SPNG - een kandidaat voordragen. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid mag dat ook doen. Uit de statuten van de vereniging moet dan wel blijken dat haar leden belanghebbenden zijn van pensioenfonds SPNG.

Aanmelden als kandidaat kan tot uiterlijk vrijdag 8 december 2023

Mail bij uw aanmelding uw cv en eventuele andere documenten mee waaruit blijkt dat u voldoet aan het functieprofiel. De verkiezingscommissie kan u hierover vragen stellen, of u vragen om aanvullende informatie te sturen. Voordat u op de verkiezingslijst komt, zal het bestuur toetsen of u aan de gestelde eisen voldoet. Bij twijfel of een kandidaat voldoende gekwalificeerd is, kan een extern assessment worden afgenomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van SPNG.

In het geval er één geschikte kandidaat is, wordt hij of zij zonder verkiezing verkozen.

De benoeming

De gekozen kandidaat wordt eerst voorlopig benoemd door het bestuur. Daarna toetst toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) de benoeming. Hiertoe stelt de kandidaat dan de benodigde informatie beschikbaar aan het bestuursbureau. Pas als uit de toetsing blijkt dat DNB geen bezwaar heeft tegen de benoeming, maakt het pensioenfondsbestuur de benoeming definitief.

Verkiezingsreglement

Zie voor aanvullende informatie ook het Verkiezingsreglement voor bestuursleden namens pensioengerechtigden.

Kandidaatstelling mailen voor vrijdag 8 december

Een kandidaatstelling kunt u tot en met vrijdag 8 december 2023 e-mailen naar: clock@spng.nl

Hebt u nog vragen?

Bel dan met 070–3490746, of stuur uw vraag naar clock@spng.nl. Wij helpen u graag.