Wat is een herstelplan?

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan wordt beschreven op welke wijze het fonds het benodigde herstel wil realiseren. Op basis van de voorgeschreven regels voor de berekening van het herstel moet de dekkingsgraad van ons fonds na 10 jaar (eind 2029) ten minste 106,6% zijn.

Mogelijke gevolgen voor actieve deelnemers, oud-deelnemers en pensioengerechtigden worden evenwichtig verdeeld.

Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft moet het fonds ieder jaar een nieuw herstelplan maken. Als het pensioenfonds niet tijdig herstelt, kunnen mogelijk wel extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Mogelijke maatregelen in het herstelplan:

  1. Pensioenen niet mee laten stijgen met de prijsstijgingen

Over het jaar 2019 heeft SPNG de pensioenen en niet kunnen verhogen. Dit geldt voor zowel de pensioenen in het verzekerd deel als in het deel eigen beheer. Naar verwachting zal ook de komende jaren geen verhoging kunnen worden gegeven.

  1. Premies verhogen en/of het opbouwpercentage van het pensioen van de deelnemers verlagen

Per 1 januari 2020 zijn de premies verhoogd en is voor veel deelnemers het opbouwpercentage verlaagd. Dit alles is in lijn met het premiebeleid van het fonds. Omdat de premies in de afgelopen jaren al fors zijn gestegen en het opbouwpercentage werd verlaagd kijkt het bestuur van het pensioenfonds naar mogelijkheden om de pensioenregeling aan te passen.

  1. Aanpassen van het beleggingsbeleid

Door meer risico te nemen worden de kansen op een hoger rendement vergroot, maar daarmee ook de kansen op een lager rendement.

  1. Pensioenen verlagen

Zoals genoemd is het verlagen van de pensioenen het uiterste middel zijn om de financiële positie te verbeteren.