Onze organisatie

Raad van toezicht

Voor het intern toezicht is een permanente raad van toezicht (RvT) ingesteld. Deze raad bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende leden. Het verantwoordingsorgaan doet een bindende voordracht voor leden van de RvT, waarna het bestuur de leden benoemd. Leden van de RvT hebben verder geen banden met het pensioenfonds. Ook niet met de in de statuten genoemde benoemende partijen of aangesloten bedrijven.

De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en heeft de taak om toezicht te houden op:

  • het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds
  • adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging

Ook heeft de raad van toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten. Daarnaast kan de raad van toezicht leden van het bestuur schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren.