Werkgevers kunnen een rekening krijgen voor waardeoverdracht

Vanaf 2020 aanvullende bijdrage gevraagd aan de werkgever bij individuele waardeoverdracht

Bij het overdragen van een pensioen is er een verschil tussen de waarde van het pensioen en de wettelijke overdrachtswaarde. Dit komt doordat de wettelijke uitgangspunten om de overdrachtswaarde te bepalen, afwijken van de uitgangspunten die SPNG hanteert voor het vaststellen van de waarde van pensioen. Hierbij ontstaat er een winst of verlies voor pensioenfondsen. Deze werkwijze is wettelijk vastgelegd. Het gaat met name om de gehanteerde rekenrente.

SPNG maakt onderscheid naar pensioenen in eigen beheer en het verzekerd deel. Bij de pensioenen in eigen beheer is de rekenrente die SPNG hanteert ongeveer gelijk aan de wettelijke rekenrente bij waardeoverdracht. Hierdoor is de winst of het verlies bij een waardeoverdracht voor SPNG relatief beperkt.

In het verzekerd deel doet zich een probleem voor. Het verzekerd deel is het pensioen dat werknemers hebben opgebouwd tot 2013. Daar lijdt SPNG, en dus het collectief van werkgevers en deelnemers, op dit moment grote verliezen op uitgaande individuele waardeoverdrachten. Dit komt doordat de overdrachtswaarde die SPNG ontvangt van de verzekeraars gebaseerd is op 4% rekenrente. Dit is ook de rekenrente die destijds gebruikt is bij het vaststellen van de premie. De wettelijke overdrachtswaarde die SPNG aan de ontvangende pensioenuitvoerder moet betalen gebaseerd is op de huidige marktrente. Door de sterke daling in de afgelopen periode is de huidige marktrente fors lager dan 4%. Momenteel bedraagt het tekort ongeveer 50% van de totale overdrachtswaarde van het verzekerd deel. Dus bij een wettelijke overdrachtswaarde van € 20.000 ontvangt SPNG ongeveer € 10.000 van de verzekeraars en moet € 10.000 worden bijgelegd.

Besluit van ons bestuur

Het bestuur vindt het niet langer evenwichtig om deze tekorten als fonds te dragen. Het tekort wordt door de achterblijvers betaald. Het heeft een negatieve invloed op de financiële positie van het fonds en daarmee het pensioen van al onze (oud) deelnemers en pensioengerechtigden.

Daarom heeft het bestuur van SPNG besloten om vanaf 1 januari 2020 eventuele tekorten bij uitgaande waardeoverdrachten als aanvullende bijdrage in rekening te brengen bij de voormalige werkgever van de oud-werknemer die zijn pensioen wil meenemen. Voor werkgevers die niet meer vrijwillig zijn aangesloten geldt dit al vanaf 2013. Werkgevers zijn conform artikel 71 van de Pensioenwet verplicht om een eventuele aanvullende bijdrage bij een waardeoverdracht te betalen.

Waardeoverdracht tegenhouden

SPNG kan een verzoek tot individuele waardeoverdracht niet tegenhouden aangezien de individuele waardeoverdracht een wettelijk recht van de (oud) deelnemer is. Er is wel een wettelijke grens voor de bijdrage van een oud-werkgever aan de waardeoverdracht:

Indien de aanvullende bijdrage meer bedraagt dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde dan geldt de wettelijke plicht tot waardeoverdracht namelijk niet. In dat geval wordt door SPNG aan de werkgever gevraagd of hij bereid is om de aanvullende bijdrage te betalen. Indien de werkgever niet binnen een maand na dagtekening van deze vraag heeft aangegeven bereid te zijn de aanvullende bijdrage te betalen, wordt aangenomen dat hij hiertoe niet bereid is. De oud-werknemer wordt hiervan door het pensioenfonds op de hoogte gesteld en de waardeoverdracht gaat niet door. In alle andere gevallen is - zoals hiervoor aangegeven - de werkgever wettelijk verplicht om de aanvullende bijdrage te betalen.

Overwegingen bij waardeoverdracht

Bij een individuele waardeoverdracht kijkt een oud-deelnemer zelf of het aantrekkelijk is. 

Let op: Bij een pensioen in het verzekerd deel is er een extra overweging om te maken. De pensioenuitkering die de oud-werknemer bij pensionering ontvangt uit het verzekerd deel is namelijk gegarandeerd door de verzekeraars. Dit betekent dat deze pensioenuitkering niet door de verzekeraar kan worden verlaagd als het financieel tegen zit. Bij een individuele waardeoverdracht komt de uitkeringsgarantie van de verzekeraars te vervallen. Alleen bij een overdracht naar een nieuwe verzekeraar kan er weer een garantie zijn. In dat geval valt de hoogte van het pensioen waarschijnlijk wel lager uit. Want de nieuwe verzekeraar moet rekening houden met de huidige lage rente. Het is belangrijk dat de oud-werknemer zich hiervan bewust is en dit afweegt tegen bijvoorbeeld het voordeel van al het pensioen bij één uitvoerder.

Indien een oud-deelnemer geen verzoek tot waardeoverdracht bij SPNG indient, hoeft de werkgever geen aanvullende bijdrage te betalen.

Wij geven u ter overweging mee om uw werknemers bij uitdiensttreding hierover te informeren. Dit onderdeel speelt met name bij werknemers die (ver) voor 2013 in dienst zijn getreden.