Verhogen van pensioenen

Toeslagbeleid

Wanneer en hoe we de pensioenen kunnen verhogen (toeslag verlenen) staat in het toeslagbeleid. In het toeslagbeleid wordt onderscheid gemaakt naar toeslagen op pensioenen in het verzekerd deel en toeslagen op pensioenen in eigen beheer. De toeslagenHet percentage waarmee de pensioenen jaarlijks verhoogd kunnen worden om de pensioenen te laten meegroeien met de prijsstijgingen. worden gescheiden gecommuniceerd naar de belanghebbenden.

Toeslagambitie

Verzekerd deel

Voor het verzekerd deel is geen toeslagambitieHet voornemen van het bestuur om elk jaar de pensioenen te verhogen als de financiële positie dat toelaat. gedefinieerd. Dit komt doordat de termijn van het toekomstig voortbestaan van de winstdeling op de garantiecontracten onzeker is. Incidentele toeslagen worden verleend indien en voor zover de financiële positie van het verzekerd deel zulks toestaan.

Eigen beheer uitkeringsovereenkomst

Voor eigen beheer is een toeslagambitie gedefinieerd van 60% van de stijging van de prijsindexcijfersDe algemene prijsstijging. bij een gemiddelde prijsstijging van 1,5% aan (gewezen) deelnemers, arbeidsongeschikte deelnemers en pensioengerechtigden. Dit is gebaseerd op een ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die voor verschillende scenario's inzicht geeft in mogelijke toekomstige financiële ontwikkelingen van een pensioenfonds. die in de zomer van 2019 is uitgevoerd. De koopkracht van het pensioen neemt naar verwacht dan over een periode van 15 jaar af tot 92%. 

Eigen beheer premieovereenkomst

De ingelegde premie voor de belegde kapitalen bij leven worden door SPNG belegd volgens de vastgestelde lifecycle uit bijlage 3 van pensioenreglement 2023. Het jaarlijkse rendement op het belegde kapitaal bij leven is voor rekening en risico van de deelnemer. Daarom vindt er geen toeslagverlening plaats op het belegde kapitaal bij leven en is er geen toeslagambitie gedefinieerd.


Voorwaardelijkheid toeslag

Voor de voorwaardelijke toeslag is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. Er bestaat geen recht op toeslagen. Het bestuur kan besluiten van het toeslagbeleid af te wijken als het vindt dat de stand of de verwachte ontwikkeling van de financiële positie daar aanleiding toe geeft.

Het bestuur besluit uiterlijk in juni van een kalenderjaar over de feitelijke toekenning van een toeslag per 1 januari van dat jaar voor zowel het verzekerd deel als eigen beheer. Voor het bestuur is de financiële positie van het fonds per 31 december van het daaraan voorafgaande jaar in principe het ijkpunt. Indien in voorgaande jaren géén volledige toeslagen zijn toegekend van de opgebouwde aanspraken, kan het bestuur besluiten extra toeslagen toe te kennen boven de stijging van de indexcijfers, mits dat wettelijk is toegestaan.

Verzekerd deel

De toeslag is gelijk aan de ontwikkeling van de prijsindexcijfers over het voorafgaande boekjaar met een maximum 3%. De toeslag wordt gefinancierd uit door de verzekeraars over het voorgaande jaar beschikbaar gestelde beleggingswinsten. Voor de toeslag geldt dat alle deelnemers in het verzekerd deel (actieven, slapers en pensioengerechtigden) hetzelfde percentage krijgen. Het maakt dus niet uit bij welke verzekeraar het pensioen is verzekerd. Een toe te kennen toeslag wordt berekend over de nominale pensioenen in het verzekerd deel en ingekocht in eigen beheer. De toeslag kan beperkt worden als een herstelplan dit vereist.

SPNG kan een toeslag op de pensioenen in het verzekerd deel verlenen indien de integrale beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. hoger is dan de gewogen gemiddelde ondergrens en voldoet aan de wettelijke eisen omtrent toekomstbestendig indexeren.

Eigen beheer

Binnen het eigen beheer deel bestaan twee vormen van voorwaardelijke toeslag. Dit zijn de reguliere toeslag en de incidentele toeslag. Voor reguliere toeslag geldt dat actieven, slapers en pensioengerechtigden hetzelfde percentage krijgen. SPNG kan een reguliere toeslag op de pensioenen in eigen beheer verlenen indien de integrale beleidsdekkingsgraad hoger is dan de gewogen gemiddelde ondergrens en voldoet aan de wettelijke eisen omtrent toekomstbestendig indexeren. De toeslag kan beperkt worden als een herstelplan dit vereist.

De incidentele toeslag is bedoeld ter compensatie van gemiste toeslagen of doorgevoerde verlagingen. Hierbij wordt alleen de daadwerkelijk gemiste toeslag of verlaging per deelnemer gecompenseerd. De voorwaardelijkheid van het inhalen van gemiste toeslag is geëxpliciteerd van een ambitie naar een intentie. Het beleid is niet gericht op het inhalen van achterstanden. Er is geen compensatie van gemiste toeslagen van in het verleden verstrekte uitkeringen van pensioengerechtigden. Sinds 2013 is er toeslag gemist. Omdat de financiële positie van het fonds het volgens het toeslagbeleid niet toelaat, heeft er sinds die tijd geen compensatie plaatsgevonden.

Onvoorwaardelijke toeslagverlening actieve deelnemers

De onvoorwaardelijke toeslagverlening is uitsluitend van toepassing voor die actieve deelnemers, waarvan de werkgever – conform artikel 15, derde lid van het pensioenreglement 2013 - heeft gekozen voor de keuzemogelijkheid onvoorwaardelijke toeslagverlening.

De onvoorwaardelijke toeslagverlening actieve deelnemers wordt door de werkgever gefinancierd. Op het Uniform Pensioenoverzicht kan de deelnemer zien of zijn werkgever gekozen heeft voor de onvoorwaardelijke toeslagverlening.