Verlagen van pensioenen

Wanneer premie-, toeslag- en beleggingsbeleid ter bijsturing van de financiële positie onvoldoende blijkt om de doelstelling van SPNG waar te maken of te voldoen aan de wet- en regelgeving, kan SPNG overgaan tot verlaging van pensioenaanspraken. Een verlaging van pensioenaanspraken is ultimum remedium (laatste redmiddel) voor het pensioenfonds.

Ingeval van een financieel tekort kan het bestuur van SPNG besluiten om de opgebouwde aanspraken en – rechten te verlagen als:

  • De beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. niet binnen 10 jaar op basis van de andere beschikbare sturingsmiddelen boven de vereiste dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit. komt;
  • De beleidsdekkingsgraad voor het vijfde achtereenvolgende jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt en de actuele DNB-dekkingsgraad ook onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt. Dan moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen, zodanig dat DNB- dekkingsgraad gelijk wordt aan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

De verlagingen worden dan tijdsevenredig gespreid over maximaal 10 jaar.

Er wordt alleen tot het verlagen van pensioenen besloten als het integrale herstelplan voor SPNG als geheel voorziet in een noodzakelijke verlaging. Bij een eventuele verlaging wordt onderscheid gemaakt tussen: 

  • het verzekerd deel
  • eigen beheer uitkeringsovereenkomst en
  • eigen beheer premieovereenkomst

Als het integrale tekort wordt veroorzaakt door eigen beheer uitkeringsovereenkomst, dan worden de eigen beheer pensioenen met het karakter van een uitkeringsovereenkomst verlaagd. Als het integrale tekort wordt veroorzaakt door het verzekerd deel, dan worden de pensioenen in het verzekerd deel verlaagd. In beginsel kan een tekort niet door eigen beheer premieovereenkomst worden veroorzaakt, omdat het pensioenverplichtingen voor risico van de deelnemer betreft.